311-ku-shou-nazuo-tun-gamei-wei-shiitosi-eta-xiong-ben-zhong-xin-jie-niaruzhong-hua-wu-sanhong-lan-ting