313-jin-shikajian-rarenaixiong-ben-cheng-nokatsukoyosawoshi-gan-suruge-bie-san-bu-kosu